0
Kategórie Výrobcovia
katKAMEROVÉ SYSTÉMY DAHUA
katAUDIO-VIDEO VRÁTNIKY
katSWITCHE, INJEKTORY A EXTENDÉRY
Informácie
O nás
Obchodné podmienky
Dodacie podmienky
Reklamačné podmienky
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Kontaktné údaje

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

SkyTop s.r.o.
Hlavná 49
Šamorín 931 01
Volajte:
Mobil
tel0948 272 274
Píšte:
E-mail
einfo(@)skytop.sk
Novinky


Momentálne nie sú vložené žiadne novinky.Výrobcovia
Reklamačný poriadok

platný a účinný odo dňa 01.01.2014

 

Zadať reklamáciu môžete v REKLAMAČNOM FORMULÁRI.

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1 Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom.

 

1.2 Vzťah medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom sa pri uplatňovaní reklamácií spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami tohto reklamačného poriadku. Dodávateľa Spotrebiteľ týmto zhodne konštatujú, že ustanovenia reklamačného poriadku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi s výnimkou uplatnenia kogentných noriem Občianskeho zákonníka.

 

1.3 Spotrebiteľ prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok dňom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa v znení platnom a zverejnenom na webovej stránke www.skytop.sk (ďalej len “Webová stránka“).

 

1.4 Reklamačný poriadok je vydaný v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

 

2. Zodpovednosť za vady

 

2.1 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na predaný tovar predstavuje dobu v dĺžke trvania 24 mesiacov. V prípadoch, kedy samotná povaha tovaru predurčuje jeho rýchle opotrebenie a neumožňuje tovar dlhšie užívať (spotrebovanie tovaru), zo samotnej povahy tovaru nie je možné na taký druh tovaru uplatniť záručnú dobu v dĺžke trvania podľa druhej vety tohto bodu.

 

2.2 Dodávateľ v záručnom liste vydanom Spotrebiteľovi môže poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bode 2.1 článku 2 tohto reklamačného poriadku, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

 

2.3 Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom

 

2.4 Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Spotrebiteľ po vybavení reklamácie bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru (alebo jeho časti) za nový tovar (alebo jeho časť), začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru (alebo jeho časti).

 

2.5 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

2.6 Ak Dodávateľ pri kúpe tovaru ponúka Spotrebiteľovi k tovaru bezodplatne iný tovar, nezodpovedá za prípadné vady tohto tovaru. V prípade, ak si je Dodávateľ vedomý vád tovaru ponúknutého bezodplatne, je povinný Spotrebiteľa pri ponuke takého tovaru na túto skutočnosť upozorniť. Ak má taký tovar vady, je Spotrebiteľ oprávnený ho vrátiť, bez nároku na taký nový tovar. Ak Spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je Spotrebiteľ povinný vrátiť Dodávateľovi všetko plnenie z uzatvoreného zmluvného vzťahu (aj tovar získaný bezodplatne v prípade, kedy bol súčasťou predaja tovaru).

 

2.7 Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu, počítačovými vírusmi, používaním tovaru v pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi pracovným podmienkam kancelárskeho prostredia, nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou či všeobecnými zásadami, neodbornou inštaláciou, inštaláciou osobou alebo firmou bez potrebných oprávnení, osvedčení alebo licencií, neodborným obsluhovaním či zanedbanou starostlivosťou o tovar, zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN, vyššou mocou, meteorologickými vplyvmi (predovšetkým zásahom blesku a pod.)

 

2.8 Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru v prípade, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo tým, že Spotrebiteľ používal a manipuloval s tovarom v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu. Záruka v záručnej dobe sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru v prípade, ak sa počítačový program (software), u ktorého došlo k registrácii prostredníctvom prideleného registračného kódu, sa stal pre iného neupotrebiteľným z dôvodu spotrebovania práva, na spotrebný tovar u ktorého došlo jeho užívaním k jeho spotrebe.

 

2.9 Spotrebiteľ podľa ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji nie je oprávnený vrátiť tovar, ktorý spotreboval, poškodil alebo iným spôsobom znemožnil jeho riadne užívanie. Podľa tohto ustanovenia nemožno vrátiť počítačový program, ktorý Spotrebiteľ rozbalil, ďalej tovar, ktorý pre jeho vlastnosti nie je možné vrátiť, tovar ktorý podlieha rýchlej skaze, obrazové a zvukové záznamy, ktoré Zákazník rozbalil a tovar, ktorý bol vyhotovený podľa požiadaviek Spotrebiteľa na mieru.

 

3. Spôsob vybavenia reklamácie

 

3.1 Spotrebiteľ si uplatňuje právo na opravu zakúpeného tovaru v sídle/mieste podnikania Dodávateľa. Ak je v záručnom liste alebo Zozname záručných stredísk uvedená tretia osoba určená na opravu zakúpeného tovaru (ďalej len „Záručný servis“), Spotrebiteľ si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise. Zoznam záručných servisov Spotrebiteľ zverejňuje a aktualizuje prostredníctvom Webovej stránky. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu si Spotrebiteľ uplatňuje v sídle/mieste podnikania Dodávateľa.

 

3.2 Spotrebiteľ je povinný reklamovať vady tovaru u Dodávateľa bez zbytočného odkladu, inak Spotrebiteľovi zaniká právo voči Dodávateľovi na bezplatné odstránenie vady. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je Dodávateľ povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je Spotrebiteľ povinný predložiť doklad o kúpe tovaru a inúdokumentáciu súvisiacu s kúpou tovaru (záručný list, návod na použitie,..), prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosť preukázať, že tovar bol zakúpený u Dodávateľa prostredníctvom Webovej stránky.

 

3.3 Dodávateľ alebo záručný servis vydá Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Dodávateľom (email alebo písomná podoba), v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť Spotrebiteľa o jeho právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v potvrdení o uplatnení reklamácie. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka uplatní je Dodávateľ alebo Záručný servis povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Dodávateľ alebo Záručný servis reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Dodávateľ Spotrebiteľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. inou vhodnou formou tak, aby preukázateľne došlo k doručeniu tejto informácie. Zároveň Dodávateľ Spotrebiteľovi doručí prostredníctvom e - mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

 

3.4 Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska záručného servisu. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Dodávateľ od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Dodávateľ ju zamietol, je Dodávateľ povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Dodávateľa za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Dodávateľ je

povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady

vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

3.5 Spotrebiteľ nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Dodávateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

3.6 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Dodávateľ alebo Záručný servis a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 

3.7 Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami.

 

3.8 Akékoľvek prepravné náklady súvisiace s uplatnením reklamácie u Dodávateľa, resp. Záručného servisu znáša Spotrebiteľ, ak nie je stanovené inak. V prípade oprávnenej reklamácie znáša náklady s prepravou opraveného tovaru Dodávateľ, resp. Záručný servis. V prípade ak sa v zmysle príslušných zákonných ustanovení nejedná o reklamáciu (mechanické poškodenie tovaru Spotrebiteľom, používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar,...), znáša náklady spojené s prepravou tovaru Spotrebiteľ.

 

3.9 Náklady súvisiace s opravou reklamovaného tovaru po uplynutí záručnej doby znáša v celom rozsahu Spotrebiteľ. V prípade, že Spotrebiteľ uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, ktorú Dodávateľ predĺžil v prospech Spotrebiteľa, je potrebné predložiť originál záručného listu. V takom prípade je Dodávateľ alebo Záručný servis povinný postupovať ako v prípade uplatnenia riadnej záručnej reklamácie.

 

4. Záverečné ustanovenia

 

4.1 Spotrebiteľ v okamihu potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa, realizovanej prostredníctvom Webovej stránky, súhlasí s reklamačnými podmienkami Dodávateľa.

 

4.2 Dodávateľ si účinnosťou tohto reklamačného poriadku vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní kogentných noriem Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky súvisiacich s ochranou spotrebiteľa.

 

4.3 Dodávateľ reklamačným poriadkom v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne a včas informuje Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Prihlásenie
E-mail:

Heslo:
Obnovenie hesla
Registrácia
Kontaktný formulár

*Meno:

*E-mail:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
9918

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené
Novinky e-mailom
Pre odoberanie alebo zrušenie odoberania noviniek vyplňte svoj e-mail:


*
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok